Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1/2017 28.02.2017Privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Axente Sever de a vota 'pentru' acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 'Apa Tarnavei Mari' Medias.
2017 2/2017 28.02.2017Privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul.
2017 3/2017 28.02.2017Privind aprobarea organigramei si statului de functiuni pentru anul 2017.
2017 4/2017 28.02.2017Privind modificarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
2017 5/2017 28.02.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii 'Modernizare Drumuri Comunale D.C. 6 Agarbiciu Soala, Comuna Axente Sever, jud. Sibiu.
2017 6/2017 28.02.2017Privind aprobarea contributiei comunei Axente Sever pentru functionarea compartimentului de audit intern, infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania.
2017 7/2017 28.02.2017Privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.
2017 8/2017 07.03.2017Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020.
2017 9/2017 26.04.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni.
2017 10/2017 26.04.2017Privind schimbarea de destinatie a imobilului situat administrativ in comuna Axente Sever, nr.165, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 101387 Axente Sever (CF vechi nr. 330), nr. top. 760, aflat in domeniul public al comunei Axente Sever.
2017 11/2017 26.04.2017Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului II din anul scolar 2016-2017.
2017 12/2017 26.04.2017Privind aprobarea si insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si topografie.
2017 13/2017 26.04.2017Privind dezmembrarea a doua terenuri apartinand domeniului public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu.
2017 14/2017 31.05.2017Privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale aflate in proprietatea comunei Axente Sever si in administrarea Consiliului Local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 15/2017 31.05.2017Privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 16/2017 31.05.2017Privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unor pasuni proprietate privata a comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 17/2017 31.05.2017Privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a gospodariilor locuite de familii ce reprezinta cazuri sociale la nivelul comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 18/2017 31.05.2017Privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015
2017 19/2017 31.05.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 20/2017 27.07.2017Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2017 21/2017 27.07.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 22/2017 27.07.2017Privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
2017 23/2017 27.07.2017Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar, proprietatea privata a comuneiAxente Sever, judetul Sibiu
2017 24/2017 27.07.2017Privind implementarea proiectului 'PARCURI DE JOACA PENTRU COPII IN AXENTE SEVER SI AGARBICIU, COMUNA AXENTE SEVER'
2017 25/2017 27.07.2017Privind implementarea proiectului 'DOTAREA COMUNEI AXENTE SEVER CU UTILAJE PERFORMANTE'
2017 26/2017 27.07.2017Privind aprobarea cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, la obiectivul de investitii 'MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6 AGARBICIU - SOALA, COMUNA AXENTE SEVER, JUD.SIBIU'
2017 27/2017 27.07.2017Privind punerea in aplicare a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu si al serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 28/2017 17.08.2017Privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 29/2017 17.08.2017Privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru structurile organizatorice din administratia publica locala Axente Sever, judetul Sibiu, ca urmarea a infiintarii in subordinea Consiliului Local al comunei Axente Sever a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al comunei Axente Sever
2017 30/2017 17.08.2017Privind modificarea si completarea HCL nr. 26/2017 privind aprobarea cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat, prin PNDL, la obiectivul de investitii 'MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 6 AGIRBICIU - SOALA, COMUNA AXENTE SEVER, JUD. SIBIU'
2017 31/2017 17.08.2017Privind modificarea HCL nr.24/2017 privind implementarea proiectului 'PARCURI DE JOACA PENTRU COPII IN AXENTE SEVER SI AGIRBICIU, COMUNA AXENTE SEVER'
2017 32/2017 27.07.2017Privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni
2017 33/2017 03.10.2017Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Axente Sever pentru anul 2018
2017 34/2017 03.10.2017Privind validarea 'Dispozitiei Primarului comunei Axente Sever nr.166/2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Axente Sever pe trimestrul III, anul 2017', utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti si rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2017
2017 35/2017 03.10.2017Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2017-2018
2017 36/2017 03.10.2017Privind modificarea HCL Axente Sever nr. 18/2017 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015
2017 37/2017 14.11.2017Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2017
2017 38/2017 14.11.2017Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2017 39/2017 14.11.2017Privind numirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Axente Sever, judetul Sibiu
2017 40/2017 14.11.2017Privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, aferente semestrului I din anul scolar 2017-2018
2017 41/2017 14.11.2017Privind includerea in domeniului public al Comunei Axente Sever a imobilului teren inscris in CF nr.101387 Axente Sever, nr. top.760, in suprafata de 1056 mp
2017 42/2017 14.11.2017Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Axente Sever a imobilului teren, situat in Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, inscris in CF nr. 100360 Axente Sever, nr. top. 466 - 467/1/2, nr. cad. 100360, in suprafata de 545 mp
2017 43/2017 06.12.2017Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2017
2017 44/2017 06.12.2017Privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever si modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
2016 1 08.01.2016Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local in anul 2016
2016 2 25.01.2016Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Rusu Ioan
2016 3 25.01.2016Privind modificarea si completarea HCL 1/25/2012 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali alesi din cadrul Consiliului Local al comunei Axente Sever
2016 4 25.01.2016Privind propunerea de modificare a HCL nr. 35/2015, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Axente Sever
2016 5 25.01.2016Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Axente Sever, a domnului Vasiu Mircea
2016 6 25.01.2016Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
12345