Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1 31.01.2017Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de inetres local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoane majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
2017 2 31.01.2017Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Primaria Orasului Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei Racovita
2017 3 31.01.2017Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Comuna Racovita judetul Sibiu
2017 4 31.01.2017Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare la persoane fizice pe raza omunei Racovita , judetul Sibiu pe anul 2017
2017 5 02.02.2017Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimanziale Racovita
2016 1 06.01.2016Hotararea nr. 1 pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015
2016 2 28.01.2016Hotararea nr. 2 privind aprobarea preturilor de pornire pentru oferirea partizilor la licitatiile pe picior pentru anul 2016
2016 3 28.01.2016Hotararea nr. 3 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partizile 279,286 si 317
2016 4 28.01.2016Hotararea nr. 4 privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscului in comuna Racovita, judetul Sibiu
2016 5 28.01.2016HOTARÂREA NR. 5 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016
2016 6 28.01.2016Hotarârea nr. 6 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitarii votului favorabil privind modificarea pretului la apa potabila, respectiv tariful la canalizare-epurare, în comuna Racovita
2016 7 28.01.2016HOTARÂREA NR. 7 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale restante la sfârsitul fiecarui trimestru care se vor publica pentru anul 2016
2016 8 28.01.2016HOTARÂREA NR. 8 privind alocarea sumei de 32000 lei din bugetul local, sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxa Racovita în vederea continuarii lucrarilor pentru capela din Comuna Racovita
2016 9 28.01.2016H O T A R Â R EA NR. 9 Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2015 a sumei de 321,00 mii lei pntru lucrari de investitii- sectiunea dezvoltare pentru anul 2016
2016 10 28.01.2016H O T A R Â R EA NR. 10 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Racovita pe anul 2016
2016 11 08.02.2016HOTARÂREA NR. 11 privind aprobarea deplasarii unei delegatii în perioada 17-25 februarie 2016 în Carquefou-Franta
2016 12 08.02.2016HOTARÂREA NR. 12 privind acceptarea donatiei unui autoturism marca Citroen berlingo de la Comitetul de Jumellage din Carquefou-Franta
2016 13 08.02.2016HOTARÂREA NR. 13 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Racovita, pentru anul ?colar 2016-2017
2016 14 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 14 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Captare,Tratare si Înmagazinarea Apei în Sebesu de Sus, Com. Racovita, jud. Sibiu"
2016 15 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 15 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI RETEA STRADALA COMUNA RACOVITA JUDETUL SIBIU"
2016 16 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 16 privind includerea în domeniul public a 1636,9 ha – fond forestier proprietate publica a Comunei Racovita
2016 17 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 17 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
2016 19 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 19 Privind acordarea unor facilitati fiscale
2016 20 29.02.2016HOTARÂREA NR. 20 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii la invatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
2016 21 21.03.2016Hotararea nr. 21 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 22 21.03.2016Hotararea nr. 22 privind aprobarea cotizatiei de membru a Comunei Racovita in ADI ECO SISTEM AVRIG pe anul 2016
2016 25 21.03.2016Hotararea nr. 25 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21 mp situat in Comuna Racovita la nr. 418-dispensarul din Comuna Racovita
2016 26 21.03.2016Hotararea nr. 26 privind aprobarea ajustarii tarifului de la 234 lei/tona fara TVA pentru utilizatorii casnici la 253 lei/tona fara TVA si dela 298,35 lei/tona fara TVA pentru agentii economici la 310 lei/tona fara TVA, incepand cu data de 01.03.2016
2016 27 21.03.2016Hotararea nr 27 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
2016 28 21.03.2016Hotararea 28 privind aprobarea actualizarii Master Planului de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate(faza de investitii 2014-2020)
2016 29 21.03.2016Hotararea nr. 29 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale
2016 30 28.04.2016H O T A R Â R EA NR. 30 privind includerea în domeniul public al Comunei Racovita a terenului în suprafata de 3049 mp din CF 100077 nr. topografic 100077 dobândit prin Decretul de expropriere nr. 218 din 1960 si Decretul de expropriere nr. 712 din 1966, proprietatea Statului Român reprezentat prin Consiliul Popular Racovita
2016 31 28.04.2016H O T A R Â R EA NR. 31 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 12500 lei în vederea participarii Ansamblului Dorulet al Scolii Gimnaziale Racovita la festivalul "Cânt si joc pe plai Dobrogean" 2016
2016 32 25.05.2016Hotararea nr. 32 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partizile 360,361 si 368
2016 33 25.05.2016Hotararea nr. 33 privind aprobarea aderarii comunei Racovita la FLAG
2016 34 25.05.2016Hotararea nr. 34 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
2016 35 25.05.2016Hotararea nr. 35 privind implementarea proiectului Reabilitare drumuri comunale si retea stradala com. Racovita jud. Sibiu
2016 36 21.06.2016Hotararea nr. 36 privind alegerea Comisiei de validare
2016 37 21.06.2016Hotararea nr. 37 privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016
2016 38 21.06.2016Hotararea nr. 38 privind consitituirea Consiliului Local al comunei Racovita
2016 39 21.06.2016Hotararea nr. 39 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 40 21.06.2016Hotararea nr. 40 privind alegerea viceprimarului comunei Racovita
2016 41 21.06.2016Hotararea nr. 41 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
2016 42 04.07.2016Hotararea nr. 42 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din partizile 380 si 391
2016 43 28.07.2016Hotararea nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in comuna Racovita
2016 46 28.07.2016Hotararea nr. 46 privind actualizarea Anexei nr. 2 Lista bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Racovita concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre S.C Apa Canal SA Sibiu
2016 48 28.07.2016Hotararea nr. 48 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Racovita
2016 49 28.07.2016Hotararea nr. 49 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Comunei Racovita a drumurilor forestiere in suprafata totala de 8,8 ha
2016 50 11.08.2016HCL nr. 50 privind aprobarea racordarii la reteau de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale
2016 51 11.08.2016HCL nr. 51 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
12