Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1 31.01.2017Privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de inetres local pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoane majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
2017 2 31.01.2017Privind aprobarea protocolului de colaborare cu Primaria Orasului Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe domeniul public al Comunei Racovita
2017 3 31.01.2017Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Comuna Racovita judetul Sibiu
2017 4 31.01.2017Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare la persoane fizice pe raza omunei Racovita , judetul Sibiu pe anul 2017
2017 5 02.02.2017Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimanziale Racovita
2017 6 28.02.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 7 28.02.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al fondului forestier , intocmit de Ocolul Silvic Avrig in baza contractului de adminitrare
2017 8 28.02.2017Privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba , ADI Salubris Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul
2017 9 28.02.2017privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Racovita pe anul 2017
2017 10 28.02.2017Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Racovita ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, pentru anul scolar 2016-2017 , a Scolii Gimnaziale Racovita
2017 11 28.02.2017Privind acordarea unui mandat specialin vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice cuprinse in anexele acre fac parte integranta din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.9/15.05.2009
2017 12 02.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza DALI privind investitia ,, Reabilitare drumuri comunale si retea stradala Comuna Racovita , judetul Sibiu
2017 13 16.03.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 2017
2017 14 16.03.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 1640,70 mii lei pentru lucrari de investitii - sectiunea dezvoltare pentru anul 2017
2017 15 16.03.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 228,00 mii lei pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 2017
2017 16 23.05.2017Privind includerea in domeniul public al comunei Racovita a terenului in suprafata de 2475 mpdin acte si masurata 2426 mp , din CF nr.100743 dobandit prin Conventia nr.963/24.05.2013
2017 17 03.04.2017Privind implementarea proiectului ,, Constructie Gradinita cu program prelungit , com. Racovita , judetul Sibiu
2017 18 25.04.2017Privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate , potrivit legii , de catre Consiliul Local Racovita si Primaria Comunei Racovita care constituie informatii de interes public
2017 19 25.04.2017Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , de pe raza teritoriala a comunei Racovita , pentru anul scolar 2017-2018
2017 20 25.04.2017Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al comunei Racovita
2017 21 25.04.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 71,00 mii lei pentru lucrari de investitii - sectiunea dezvoltare pentru anul 2017
2016 1 06.01.2016Hotararea nr. 1 pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015
2016 2 28.01.2016Hotararea nr. 2 privind aprobarea preturilor de pornire pentru oferirea partizilor la licitatiile pe picior pentru anul 2016
2016 3 28.01.2016Hotararea nr. 3 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partizile 279,286 si 317
2016 4 28.01.2016Hotararea nr. 4 privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscului in comuna Racovita, judetul Sibiu
2016 5 28.01.2016HOTARÂREA NR. 5 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016
2016 6 28.01.2016Hotarârea nr. 6 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitarii votului favorabil privind modificarea pretului la apa potabila, respectiv tariful la canalizare-epurare, în comuna Racovita
2016 7 28.01.2016HOTARÂREA NR. 7 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale restante la sfârsitul fiecarui trimestru care se vor publica pentru anul 2016
2016 8 28.01.2016HOTARÂREA NR. 8 privind alocarea sumei de 32000 lei din bugetul local, sprijin financiar pentru Biserica Ortodoxa Racovita în vederea continuarii lucrarilor pentru capela din Comuna Racovita
2016 9 28.01.2016H O T A R Â R EA NR. 9 Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2015 a sumei de 321,00 mii lei pntru lucrari de investitii- sectiunea dezvoltare pentru anul 2016
2016 10 28.01.2016H O T A R Â R EA NR. 10 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Racovita pe anul 2016
2016 11 08.02.2016HOTARÂREA NR. 11 privind aprobarea deplasarii unei delegatii în perioada 17-25 februarie 2016 în Carquefou-Franta
2016 12 08.02.2016HOTARÂREA NR. 12 privind acceptarea donatiei unui autoturism marca Citroen berlingo de la Comitetul de Jumellage din Carquefou-Franta
2016 13 08.02.2016HOTARÂREA NR. 13 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, de pe raza teritoriala a comunei Racovita, pentru anul ?colar 2016-2017
2016 14 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 14 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Captare,Tratare si Înmagazinarea Apei în Sebesu de Sus, Com. Racovita, jud. Sibiu"
2016 15 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 15 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI RETEA STRADALA COMUNA RACOVITA JUDETUL SIBIU"
2016 16 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 16 privind includerea în domeniul public a 1636,9 ha – fond forestier proprietate publica a Comunei Racovita
2016 17 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 17 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
2016 19 29.02.2016H O T A R Â R EA NR. 19 Privind acordarea unor facilitati fiscale
2016 20 29.02.2016HOTARÂREA NR. 20 privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma tichetelor sociale in conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii la invatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
2016 21 21.03.2016Hotararea nr. 21 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 22 21.03.2016Hotararea nr. 22 privind aprobarea cotizatiei de membru a Comunei Racovita in ADI ECO SISTEM AVRIG pe anul 2016
2016 25 21.03.2016Hotararea nr. 25 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 21 mp situat in Comuna Racovita la nr. 418-dispensarul din Comuna Racovita
2016 26 21.03.2016Hotararea nr. 26 privind aprobarea ajustarii tarifului de la 234 lei/tona fara TVA pentru utilizatorii casnici la 253 lei/tona fara TVA si dela 298,35 lei/tona fara TVA pentru agentii economici la 310 lei/tona fara TVA, incepand cu data de 01.03.2016
2016 27 21.03.2016Hotararea nr 27 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
2016 28 21.03.2016Hotararea 28 privind aprobarea actualizarii Master Planului de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate(faza de investitii 2014-2020)
2016 29 21.03.2016Hotararea nr. 29 privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale
2016 30 28.04.2016H O T A R Â R EA NR. 30 privind includerea în domeniul public al Comunei Racovita a terenului în suprafata de 3049 mp din CF 100077 nr. topografic 100077 dobândit prin Decretul de expropriere nr. 218 din 1960 si Decretul de expropriere nr. 712 din 1966, proprietatea Statului Român reprezentat prin Consiliul Popular Racovita
2016 31 28.04.2016H O T A R Â R EA NR. 31 privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 12500 lei în vederea participarii Ansamblului Dorulet al Scolii Gimnaziale Racovita la festivalul "Cânt si joc pe plai Dobrogean" 2016
2016 32 25.05.2016Hotararea nr. 32 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partizile 360,361 si 368
12