Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2020 1 09.01.2020.
2020 2 29.01.2020.
2020 3 29.01.2020,
2020 4 29.01.2020.
2020 5 29.01.2020.
2020 7 20.02.2020Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare – naveta, conform legii
2020 8 20.02.2020pentru modificarea și completarea HCL 42/14.08.2015 si HCL 73/29.09.2016
2020 9 19.03.2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru proiectul“Modernizare şi extindere iluminat public, Comuna Cârţişoara, Judeţul Sibiu”
2020 10 19.03.2020Privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Contractul de Lucrari nr. 54/5 din 28.01.2020 incheiat intre Comuna Cârțișoara si SC FRONTEX TRADE SRL,
2020 11 19.03.2020Privind aprobarea decontarii drepturilor banesti aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare – naveta, conform legii
2020 12 19.03.2020Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolul Silvic Arpaș, (pentru pădurea comunală), anul 2020
2020 13 19.03.2020Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020, a GOA SA Avrig
2020 14 19.03.2020privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Cârțișoara, Judetul Sibiu
2020 15 19.03.2020Privind stabilirea masurilor pentru organizarea pasunatului in Comuna Cârțișoara, Județul Sibiu
2020 16 19.03.2020privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenta familiei doamnei Coșerea Lisandrina, domiciliată in Comuna Cârțișoara, nr.412, Judetul Sibiu
2020 17 19.03.2020privind nominalizarea de catre consiliul local, a persoanelor care vor avea calitatea de evaluator in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale
2020 18 29.04.2020Privind alegerea presedintelui de sedinta
2020 19 29.04.2020Privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”
2020 20 29.04.2020privind mandatarea primarului comunei Cârțișoara ca reprezentant al comunei Cârțișoara în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.290/27.03.2019”
2020 21 29.04.2020privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Cârțișoara
2020 22 29.04.2020Privind stabilirea pretului pentru cantitatea de 5,00 mc lemn de lucru (rasinos) utilizata de Primaria Comunei Cârțișoara, exploatata din padurea comunala
2020 23 29.04.2020Privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr.101703 Cârțișoara, completarea listei inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Cârțișoara,judetul Sibiu
2020 24 29.04.2020Privind aprobarea diminuarii imobilului inscris in CF 100213 Cârțișoara, nr.cad 192/1/1/1, nr.top 3407/d/17/1/7/2/39/1/1/1/1 ( CF vechi 26), în suprafață de 1526273 mp, cu suprafața de 101 mp și înscrierea acestei suprafețe distinct, cu nr.cad 103091, domeniul privat al Comunei Cârțișoara
2020 25 29.04.2020Privind aprobarea asigurarii și distribuirii hranei pentru persoanele izolate la domiciliu, în contextul epidemiei de coronavirus, din fonduri de la bugetul local al Comunei Cârțișoara
2020 26 29.04.2020Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
2020 27 29.04.2020Privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.2 la Contractul de administrare nr.1911/7.02.2017 incheiat intre Comuna Cârțișoara si Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA – Directia Silvica Sibiu
2020 28 28.05.2020privind indexarea, pe baza ratei inflatiei de 3,8 %, a valorilor impozabile, a impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicate, in anul 2021
2020 29 28.05.2020Privind aprobarea implementarii proiectului: “ACHIZITIONARE INSTALATIE DE DEZINFECTIE SI DEZINSECTIE, COMUNA CÂRȚIȘOARA, JUDETUL SIBIU”
2020 30 28.05.2020privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenta familiei doamnei Ursu Viorica, domiciliată in Comuna Cârțișoara, nr.509, Judetul Sibiu
2020 31 28.05.2020Privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cârțișoara, Judetul Sibiu
2019 1 08.01.2019.
2019 2 08.01.2019.
2019 3 08.01.2019.
2019 4 21.02.2019.
2019 5 05.03.2019.
2019 6 05.03.2019.
2019 7 05.03.2019.
2019 8 28.03.2019.
2019 9 28.03.2019.
2019 10 28.03.2019.
2019 11 28.03.2019.
2019 12 28.03.2019.
2019 13 16.04.2019.
2019 14 16.04.2019.
2019 15 16.04.2019.
2019 16 16.04.2019.
2019 17 16.04.2019.
2019 19 02.05.2019.
2019 20 20.05.2019.
2019 21 02.05.2019.
12345678910...